Kom till källan

6-11 AUGUSTI 2013 || STORSTRAND, PITEÅ

Välkommen

Sommaren 2014 kommer det inte att bli något TEJP. Orsaken till detta är flera: bland annat eftersom stora delar av den lokala arbetsgruppen fick barn och inte kunde vara med, men också för att Salt ville ta ett års paus och fundera över sina ungdomssommarläger.

Vi tror inte TEJPresan är över, men det är inte självklart att det sommaren 2015 kommer ett TEJP på Storstrand. Det vi däremot hoppas och tror är att det kommer att vara ungdomsläger framöver, men var dessa kommer att vara och när är än så länge höljt i dunkel. Under tiden kan du till exempel lyssna på undervisning från gamla läger.

saltloggablastor

Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv. Joh 4:14

Media

Historia

Var tredje år från 1985 och framåt arrangerade EFS ett riksungdomsläger med namnet Ungdomsriks. Särskilt de första åren var uppslutningen kring dessa läger mycket stor, och de fick stor betydelse i många människors liv. Samtidigt var det ett problem att Ungdomsriks bara arrangerades var tredje år. Dessutom flyttade lägret runt i landet, vilket i och för sig kunde vara trevligt, men det innebar också att man varje gång måste börja från scratch med det lokala arbetet.

Nyåret 97/98 gjorde ett nytt ungdomsläger entré på EFS-scenen. Lägret kallades för Livskraft och var till en början ett lokalt initiativ. Men väldigt snart blev Livskraft ett ganska stort läger, så stort att det behövde delas. I dag arrangeras Livskraftlägren på fyra olika ställen runtom i landet, och det som från början uppfattades som nytt med Livskraft – lovsången, förbönen, det aktiva sökandet av Andens gåvor – har för stora delar av den yngre generationen blivit självklarheter.

Allt eftersom Livskraftlägren blev fler och fler började en längtan växa fram om att kunna samla alla de skaror som möttes under nyårshelgerna till någon form av ”Livskraft Sommar”. Parallellt med detta började man både i EFS ungdoms Riksarbetsgrupp, bland distriktskonsulenterna och bland ungdomsledare ute i landet tala om behovet av en förnyelse av ungdomsrikskonceptet.

Hösten 2003 samlades därför en grupp med representanter från hela Sverige för att be och fundera över detta. Ganska snabbt växte konceptet som skulle komma att bli TEJP fram. Grundtanken med TEJP var att ta det bästa från både Ungdomsriks och Livskraft och utifrån detta skapa något helt nytt. En viktig ledstjärna var också ett profetiskt tilltal som kom redan vid den första planeringsträffen: ”Gud vill bygga sitt tempel, där det allra heligaste ska vara synligt ända utifrån hedningarnas förgård.”

För oss som har planerat för TEJP har detta tilltal varit viktigt. Vår längtan har varit att TEJP ska få vara en plats där vi alla får blicka in i något av Guds verklighet – in i ”det allra heligaste” – där våra liv kan bli förvandlade i grunden. Men vi hoppas också att denna syn inte ska vara förbehållen dem av oss som redan har en tro på Jesus, utan att TEJP ska vara en plats där man kan få upptäcka Guds kärlek och godhet för första gången!

Det har nu gått sju år sedan TEJP för första gången såg dagens ljus. Under dessa år har vi fått se Gud göra många spännande saker. Vi har också fått se lägret växa, och i juni 2011 tas ett rejält kliv framåt i och med att systerlägret TEJP Syd lanseras på Sundsgården. Vart det hela landar får framtiden utvisa…

(Undrar du förresten varifrån namnet TEJP kommer? Även det föddes utifrån ett tilltal vid ett av de första planeringstillfällena. En av dem som bad upplevde att han fick ordet ”fästpunkt” – alltså något att fästa sitt liv på. När vi tänkte vidare kring detta sa vi att en fästpunkt, det är ju en tejp. Och eftersom vi vill att TEJP både ska få vara något festligt och något som pekar mot Honom som ensam håller att haka upp sitt liv på blev namnet TEJP – en festpunkt!)